Vietnamese


Total: 1

Cây táo - trò chơi với cây táo Dùng cây táo ghi từ vựng, và quả táo là từ đồng âm, để học sinh chơi trò chơi tìm kiếm. - Có thể dùng cho việc chơi trò chơi. Gíao viên chỉ định âm vần, học sinh tham gia...