สนุกกับฟองสบู่

natthida
สนุกกับฟองสบู่

จุดประสงค์

1. ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการหาคำตอบได้

2. เด็กสามารถปฏิบัติการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ได้

3. เด็กสามารถบันทึกผลการทดลอง และนำเสนอผลการทดลองได้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ครูร่วมสนทนาร่วมกันกับเด็กเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมที่เด็กๆเคยเห็นเวลาที่ช่วยคุณแม่ล้างจาน ซักผ้า ฟองสบู่มีรูปร่างอย่างไร สีอะไร

2. แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน

3. ให้เด็กๆทดลองเป่าลม โดยใช้หลอดเป่าลูกปิงปองหรือสาลีก่อนแล้วมาทดลองเป่าน้ำในชาม

4. ให้เด็กๆทดลองเป่าน้ำที่ใส่น้ายาล้างจานลงไป พร้อมร่วมกับอธิปรายว่าเกิดอะไรขึ้น

5. ถามเด็กๆว่า ทำอย่างไรจึงจะเป่าฟองสบู่ได้ขนาดใหญ่ โดยฝึกให้เด็กเป่าลมสั้นๆแต่แรงกับเป่าเบาๆเช้าๆสลับกัน (สังเกตว่าเด็กเป่าฟองได้หรือไม่)

6. ครูถามเด็กๆว่าฟองสบู่ที่เกิดขึ้นมีรูปร่างเหมือนอะไร มีสีอะไร

7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปผลการทดลองเรื่อง สนุกกับฟองสบู่ ซึ่งจากการทดลองจะสังเกตได้ว่า สารลดแรงตึงผิว สามารถทำให้เด็กๆเป่าน้ำให้เป็นฟองลอยในอากาศได้ ฟองสบู่เป็นทรงกลมเสมอ และเมื่อแสงส่องผ่านฟองสบู่จะมองเห็นฟองสบู่เป็นสีรุ้ง

8. เด็กๆบันทึกผลการทดลองด้วยการวาดภาพระบายสีให้สวยงาม

ผลที่เกิดกับเด็ก

1.ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

1. เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการหาคำตอบได้

2. เด็กสามารถปฏิบัติการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ได้โดยการทดลองเรื่อง สนุกกับฟองสบู่ ซึ่งจากการทดลองจะสังเกตได้ว่า สารลดแรงตึงผิว สามารถทำให้เด็กๆเป่าน้ำให้เป็นฟองลอยในอากาศได้ ฟองสบู่เป็นทรงกลมเสมอ และเมื่อแสงส่องผ่านฟองสบู่จะมองเห็นฟองสบู่เป็นสีรุ้ง

3. เด็กสามารถบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และนำเสนอผลการทดลองของตนเองได้

2. พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

2.1 ด้านการเรียนรู้/ด้านภาษา/ด้านสติปัญญา

ด้านการเรียนรู้

- เด็กได้ลงมือทำและทดลองด้วยตนเอง

- เด็กได้เรียนรู้ในเรื่อง สนุกกับฟองสบู่ ซึ่งจากการทดลองจะสังเกตได้ว่า สารลดแรงตึงผิว สามารถทำให้เด็กๆเป่าน้ำให้เป็นฟองลอยในอากาศได้ ฟองสบู่เป็นทรงกลมเสมอ และเมื่อแสงส่องผ่านฟองสบู่จะมองเห็นฟองสบู่เป็นสีรุ้ง

- เด็กสามารถบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และนำเสนอผลการทดลองได้

ด้านภาษา

- เด็กสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การทดลอง ได้โดยใช้คำพูดของตัวเอง

- เด็กพูดอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นจากการทดลอง

- เด็กได้นำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆฟังได้

ด้านสติปัญญา

- เด็กคิดและรู้จักการตั้งคำถามในสิ่งที่ตนสงสัย

- เด็กได้มีการพัฒนาสติปัญญา โดยเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การคาดคะเนทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ เป็นต้น

2.2 ด้านสังคม

- เด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- เด็กเคารพกฎ กติกาของห้องเรียน และระหว่างปฏิบัติกิจกรรม

2.3 ด้านอารมณ์ – จิตใจ

- เด็กตื่นเต้นสนุกสนานมีความสุขในการทดลอง และขณะปฏิบัติกิจกรรม

2.4 ด้านการเคลื่อนไหว / ร่างกาย

- เด็กเคลื่อนไหวหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆในการทดลองได้อย่างคล่องแคล่ว

- เด็กสามารถเป่าน้ำยาล้างจานให้เป็นฟองได้

- เด็กสามารถวาดภาพลงในกระดาษได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจน

สนุกกับฟองสบู่
Themes:
Author:
สนุกกับฟองสบู่
February 11, 2022
+25Vote! Vote!
Comments:
Comments: 2.
Register to view comments