การเรียนรู้ทอร์นาโดในขวด

jinnicha
การเรียนรู้ทอร์นาโดในขวด

กิจกรรมที่ 9 ทอร์นาโดในขวด

จุดประสงค์

1. เพื่อให้เด็กได้ทราบว่าทอร์นาโดเกิดจากอะไรแล้วอะไรทำให้เกิดทอร์นาโด

2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเด็กได้ปฏิบัติ และได้พัฒนาด้านต่าง ๆ ตามผลที่เกิดกับเด็ก)

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของเด็ก เช่น เด็กๆเคยเห็นพายุหมุนไหม เจอที่ไหน แล้วพายุหมุนได้อย่างไร

2. ครูนำสื่อและอุปกรณ์ให้เด็กดูพร้อมกับแนะนำสื่อและวิธีการใช้

3. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทดลองทอร์นาโดในขวดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูแนะนำและสังเกตการทดลองทอร์นาโดในขวด

4. เด็กๆแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองทอร์นาโดในขวด

5. เด็กและครูร่วมกันสรุปผลการทดลองทอร์นาโดในขวด ซึ่งสรุปได้ว่า ขวดที่ว่างเปล่าจะมีอากาศอยู่ส่วนขวดที่มีน้ำอยู่จะมีน้ำหนักมากซึ่งทั้งขวดที่มีน้ำพยายามจะให้น้ำไหลออกมาแต่ก็ไม่สามารถไหลออกมาได้เกิดจากอากาศที่อยู่ในขวดเปล่ามีแรงผลักดันไม่ให้น้ำไหลออกมาทำให้น้ำที่อยู่ในขวดบนและขวดเปล่าเกิดความสมดุล แต่พอเราเขย่าขวดแล้วปล่อยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำที่หมุนจะไหลออกมาเกิดจากอากาศที่อยู่ภายในเกิดการเคลื่อนที่น้ำก็จะวนขึ้นสู่ด้านบนแล้วไหลลงสู่ขวดด้านล่างแล้วขวดด้านบนน้ำก็จะหมดผลที่เกิดกับเด็ก (ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน 4 ด้านและพัฒนาการ 4 ด้าน)

1. ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์

1.1 เด็กๆได้เรียนรู้ว่าในน้ำมีอากาศ การเกิดทอร์นาโดได้นั้นเกิดจากแรงลมเป็นตัวกระทำทำอากาศเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนแล้วก่อตัวขึ้นวนเป็นเกลียวทอร์นาโด

1.2 เด็กได้ฝึกทักษะและเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นและได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

1.3 เด็กได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

2. พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

การเรียนรู้ทอร์นาโดในขวด
Author:
การเรียนรู้ทอร์นาโดในขวด
July 7, 2021
+25Vote! Vote!
Comments:
Comments: 1.
Register to view comments