หมุดลอยน้ำ

jinnicha
หมุดลอยน้ำ

กิจกรรมที่ 1 หมุดลอยน้ำ

จุดประสงค์

1. เพื่อให้เด็กได้ทราบเกี่ยวกับน้ำมีแรงตึงผิวจึงทำวัตถุสามารถลอยน้ำได้

2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. เด็กและครูสนทนาร่วมกันกับเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของเด็ก เช่น เด็กๆ เคยเห็นแมลงเดินบน ที่ไหนบ้าง เด็ก ๆ คิดว่าเพราะเหตุใดแมลงจึงไม่จมน้ำ

2. ครูแนะนำวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้

3. ครูสาธิตการนำหมุดลอยน้ำโดยถามเด็ก ๆ ว่าถ้าครูวางหมุดลงไปในน้ำจะเกิดอะไรขึ้น เด็ก ๆ ลองคาดเดาคำตอบดูสิแล้วสังเกตหมุดลอยน้ำด้วยนะ

4. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและสังเกตการลอยของหมุด

5. เด็กๆแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองหมุดลอยน้ำ

6. เด็กและครูร่วมกันสรุปผลการทดลองหมุดลอยน้ำ ซึ่งสรุปได้ว่า หมุดลอยน้ำได้เพราะน้ำมีแรงตึงผิว และเห็นลักษณะของน้ำที่บุ๋มลงไปขณะที่หมุดลอยน้ำจึงทำให้หมุดลอยน้ำได้แล้วไม่จมลงไป

หมุดลอยน้ำ
Author:
หมุดลอยน้ำ
July 7, 2021
+25Vote! Vote!
Comments:
Comments: 0.
Register to view comments